Search
  • Ferenczi Beáta

EGYÜTTMŰKÖDÜNK: A Magyar Szomato-pszichoterápiás Egyesülettel - Haptonómia képzés Debrecenben


A haptonómia az ember – és különös tekintettel az ember affektivitásának – fenomenológiai megközelítése, az affektív kontaktusok tudománya. Elméletét és gyakorlatát Frans Veldman (1921- 2010) dolgozta ki az 1960-as években. A haptonómia teljes valójában nézi az embert, és mindenekelőtt arra mutat rá, hogy túlracionalizált világunkban egyre inkább elvesztettük az egymás közötti érzelmi-megerősítő kommunikációhoz szükséges alapvető képességünket. E képességek fejletlenek maradnak, elsorvadnak, elérzéketlenednek, esetleg teljesen el is tűnnek. A haptonómia megmutatja az utat e képességek fejlesztéséhez és teljes kibontakoztatásához. A haptonómia a tapintást, a taktilis érzékelést az emberi percepciós csatornák közül elsődlegesnek tartja. A kontaktus haptonómiai fenomenológiája abban különbözik másfajta kontaktusoktól, hogy központi szerepe van benne az érintésnek, melyet jellegzetessége miatt pszicho-taktilis kontaktusnak nevezünk. Ez az egzisztenciális érzelmi-megerősítő kontaktus minden szempontból eltér az orvosi vizsgálatoknál, a testi módszereknél, technikáknál és terápiáknál, a szociális-professzionális kapcsolatokban stb. használt tárgyilagos érintéstől. A haptonómia tudományos kutatása és paramedikális alkalmazása viszonylag fiatal tudományág. A haptonómia testi és pszichés tünetek gyógyítására egyaránt használható. Számos probléma alapját képezheti, ha felborul a gondolatok, az érzések és a cselekedetek egyensúlya. A fizikai tünetek igen gyakran jobban és gyorsabban gyógyulnak, ha ezen egyensúlyt sikerül helyreállítani. A haptoterápia (a haptonómiás szemlélet szakirányú terápiás alkalmazása mind az egyes betegekkel, mind pedig magukban a paramedikális gyógyító szakmákban és módszerekben) a gyógyításban a speciális érintést különböző gyakorlatokkal és probléma-megbeszéléssel kombinálva éri el a gyógyító hatást. Bár elmondható, hogy a haptonómia bármilyen gyógyító tevékenység során sikerrel alkalmazható, a rendszer kialakulása három fő klinikai ág köré csoportosítható. Veldman először a perinatális időszakban alkalmazta mind a kismamákon, mind pedig a magzatokon és babákon. Később a fizioterápia területén is egyre szélesebb felhasználási teret nyert (az eredeti nevezéktan alapján ezen ágazat neve haptokineziterápia), ahol a terapeuta haptonómiás szakértelme és tudása integrálódik a kinematika alapjaival. Végül a pszichoterápiában is elfoglalta méltón fontos helyét, új utat nyitva többek között a traumafeldolgozásban és a korai affektív hiányok terápiájában. A haptonómia joggal alkalmazható a testi és mentális gyógyítás, gondozás minden területén. A haptonómia és az adott szakterület gyógyító módszereinek együttes alkalmazása hatására megváltozik a terapeuta viszonyulása a betegekhez. Gyógytornászok, szülésznők, ápolók, egészségügyi team vezetők, szociális munkások egyaránt alkalmazhatják mindennapi munkájuk során. Segítségével megtanulják hatékonyabban értelmezni és jobban kezelni a testi panaszok és tünetek személyes jelentését és érzelmi okait, valamint a haptonómiás (pszicho-taktilis) kontaktus alkalmazása lehetőséget nyújt az egészségügyi protokoll követéséből fakadó elszemélytelenedés ellensúlyozásához és a fokozott érzelmi és fizikai megterhelés nyomán kialakuló kiégés megelőzéséhez. Így válik emberibbé a gyógyítás. Gyakorlati alkalmazásában a haptonómia nem egy konkrét gyógyító terápiás módszer, sokkal inkább egy szemlélet, mely az egészségügy és a gondozás minden területébe jól integrálható.

További információk a haptonómiáról: www.haptonomie.org www.haptonomia.hu

A haptonómia elsősorban nem módszer, egyfajta terápiás eszköztár, hanem szemlélet, mely nem korlátozódik a haptonómiát alkalmazó személy szakmai tevékenységére, hanem áthatja egész személyiségét és mindennapjait, ezért a képzésben kiemelt jelentősége van az önismereti munkának. A haptonómia nem egy különálló szakma. A képzés elvégzését követően mindenki a saját szakmájának gyakorlását folytatja, továbbra is az adott szakma szabályrendszerének és etikai normáinak alárendelve. Így a képzésen való részvétel előfeltétele a meglévő szakképesítés az egészségügy, a pszichológia vagy a pedagógia területén. A haptonómia képzés felépítésnek és módszertanának alapja a képzés módjának és tartalmának (azaz a haptonómia szemléletének) konzisztenciája. Mivel a haptonómia az ember – és különös tekintettel az ember affektivitásának – fenomenológiai megközelítése, ezért elsősorban sajátélményű, tapasztalati tanuláson keresztül sajátítható el. A haptonómiás attitűd és készségek kifejlődnek a haptonómia gyakorlatok valamint az élmények feldolgozása során, és ezt követi a tapasztalatokra alapuló elmélet, mely az integrációt segíti elő. A készségfejlesztés, az elméleti ismeretek és a haptonómiás alapgyakorlatok átadása a résztvevők tematikában megadott témákhoz kapcsolódó kérdései, problémái mentén történik. A képzési alkalmakon a gyakorlatok, az ön- és módszerismereti élmények feldolgozása, valamint az interaktív előadások a csoportfolyamatot figyelembe véve követik egymást. A képzési alkalmak időbeosztása a csoportfolyamathoz igazodik. A teljes képzés három különálló, de egymásra épülő szakaszból áll.

1. Az ön- és módszerismereti szakasz bevezetést nyújt a haptonómia elméletébe és gyakorlatába, lehetőséget biztosít a személyes fejlődéshez, továbbá lefekteti a későbbi, speciális szakterületekhez igazodó módszerhasználati képzés alapjait.

2. A módszerhasználati képzésen a haptonómia szakterületi alkalmazását sajátítják el a résztvevők. A módszerhasználati szakasz törzsanyagát a haptonómiás ismeretek elmélyítése és kiszélesítése, a haptoterápiás kapcsolat és etika képezi.

3. Szupervízió: csoportos és egyéni szupervízió formájában.

A képzés ön- és módszerismereti szakasza bevezetést nyújt a haptonómia elméletébe és gyakorlatába, lehetőséget biztosít a személyes fejlődéshez, továbbá lefekteti a későbbi, speciális szakterületekhez igazodó módszerhasználati képzés alapjait. Az önismereti munka fókuszában a haptonómia lényegének megfelelően a kapcsolati minták állnak, azaz miként vagyunk jelen önmagunk és a másik számára párkapcsolatunkban, baráti, munka és más kapcsolatainkban. A haptonómia sajátosságaiból fakadóan e dinamikák finom részletei tárhatók fel és 4 tudatosíthatók a gyakorlatok segítségével. Kapcsolataink olyan aspektusait érezhetjük meg mélyebben, mint például, hogyan fogadjuk mások közeledését, hogyan fejezzük ki kapcsolódási szándékunkat, képesek vagyunk-e bízni a másik személyben, milyen a jó közelség számunkra, hogyan tudunk benne maradni a kontaktusban, milyen tudatos vagy tudattalan félelmeink vannak a közeli kapcsolatainkban, milyen szükségleteink vannak, képesek vagyunk-e el- és befogadni azt, amit a másik személytől kapunk. Az érintésen keresztül mindezekre a kérdésekre gyakran meglepő válaszok érkeznek a testünkből. Felismerésük és feldolgozásuk új utakat nyitnak meg önmagunk és a másik személy felé. A csoport célja a haptomómiás készségek fejlesztése, valamint az, hogy a tapasztalatok feldolgozásában tett lépéseken és a korrektív élményeken keresztül egy olyan új, pozitívabb kapcsolati minta kiépülése induljon el, melynek révén a résztevők képesek nyugalmat, bizalmat és önbecsülést adni maguknak és a másiknak, a jelenlét és a közelség révén megteremteni a bizalmi párbeszéd feltételeit, valamint biztonságot nyerni a kontaktus élményéből.

A képzési szakasz teljesítéséről a Magyar Szomato-pszichoterápiás Egyesület állít ki tanúsítványt.

A képzést vezeti: Pátrovicsné Juhász Krisztina mentálhigiénés szakember, haptonómia kiképző, integratív core dynamics terapeuta

Jean-Luc Deconinck, pszichológus, integratív pszichoanalitikus, pszicho-szomatoterapeuta, az EEPSSA kiképzője, a Belga Szomato-pszichoterápiás Egyesület elnöke

Időtartam: 160 óra (megengedett hiányzás 10%) A képzés 8 egy napos, és két négy napos modulból áll. Minden nap 9-18 óráig tart a képzés.

A képzés első öt időpontja: 2019. február 2., március 2., április 6., május 4. június 15.

A csoport létszáma: maximum 12 fő

Helyszín: Debrecen Nap utca 5. hátsó lépcsőház 2/8.

Részvétel feltétele: módszerbemutatón vagy első interjún való részvétel, melynek célja, hogy betekintést nyújtson a haptonómia szemléletébe és gyakorlatába az elköteleződés előtt.

INFORMÁCIÓ: Ferenczi Beáta Életpszichológia Tanácsadó Központ Debrecen

beaferenczi@gmil.com44 views0 comments