Adatvédelmi tájékoztató

Az Életpszichológia elnevezésű honlap (székhelye: 4241, Bocskaikert, Vincellér u. 9/A, engedély száma: 32228681, adószáma: 66159249-1-29, képviseli: Ferenczi Beáta, mint adatkezelő, (a továbbiakban adatkezelő), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) rendelkezései alapján, ezúton teszi közzé adatvédelmi elveit, melyeket magára nézve kötelezőnek ismer el és egyúttal kötelezettséget vállal arra, hogy adatkezelési tevékenysége minden tekintetben megfelel a hatályos jogszabályok előírásainak. Jelen adatkezelési tájékoztató egyben adatkezelési szabályzatnak is minősül.

Az adatkezelő a www.eletpszichologia.com internetes honlap (továbbiakban: honlap) minden látogatójának személyes adatait és személyhez fűződő jogait tiszteletben tartja, kapcsolatfelvétel esetén a kezelésében álló adatokat kizárólag úgy és abban a körben kezeli, ahogy és amelyre az felhasználótól a kifejezett hozzájárulást megkapta. Az adatközlés önkéntes, a felhasználó bármikor jogosult az adatkezelésről tájékoztatást kérni, valamint az adatok helyesbítését vagy törlését igényelni. A szolgáltatással összefüggő kérdések, nehézségek, panaszok esetén az felhasználó telefonon vagy elektronikus úton kapcsolatba léphet adatkezelővel, akitől megfelelő tájékoztatást kap.

Jelen honlapon zajló mindennemű adatrögzítés, -kezelés és -továbbítás kizárólag a felhasználó önkéntes hozzájáruláson alapul. A honlap letöltése alkalmával adatkezelő a szolgáltatás fejlesztése és a visszaélések megelőzése érdekében rögzíti az felhasználó adatait, amely a felhasználó IP-címére és a letöltött oldal nevére terjed ki. Az adatkezelés jogalapját az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. CVIII. törvény (Ektv.) 13/A. § (1)-(4) bekezdése képezi, az adatkezelés időtartama a (7) bekezdés szabályai szerint kerül megállapításra. Amennyiben nem kíván semmiféle személyes adatot megadni, kérjük, ne regisztráljon a honlapra. A felhasználó jelen adatkezelési tájékoztató elfogadásával hozzájárul az adatkezelőnek az abban meghatározottak szerinti adatkezeléséhez.

A honlap üzemeltetésében közreműködő külső szolgáltatók az alábbiak:

Honlap üzemeltető és adatkezelő: Ferenczi Beáta, (székhely: 4241, Bocskaikert, Vincellér u. 9/A; adószám: 66159249-1-29; telefonszám:+3630/833-5562; eletpszichologia@gmail.com.,

Tárhely-szolgáltató: wix.com, Izrael, Tel-Aviv

Minden külső szolgáltató a jelen és saját adatvédelmi szabályzatának, valamint a mindenkor hatályos jogszabályi előírások figyelembevételével jár el. Adatkezelő fenntartja a külső szolgáltatókkal kötött szerződés(ek) felmondásának és új szolgáltatók bevonásának jogát.

Az adatkezelés során alkalmazott jogszabályok

 • Magyarország Alaptörvényének VI. fejezetének (2) és (3) pontjában foglalt személyes adatok védelméhez fűződő jog, (Alaptörvény)

 • Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, (Infotv.)

 • Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. CVIII. törvény (Ektv.)

 • A Polgári törvénykönyvről szóló 2013. V. törvény (Ptk.),

 • A Büntető törvénykönyvről szóló 2012. C. törvény (Btk.)

Alapvető kifejezések magyarázata az Infotv. értelmében:

 • Felhasználó: Bármely, meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy, jelen esetben a honlap felhasználója.

 • Személyes adat: A felhasználóval kapcsolatba hozható adat – különösen a felhasználó neve, azonosító jele, valamint az adatból levonható, az felhasználóra vonatkozó következtetés.

 • Hozzájárulás: A felhasználó akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez.

 • Tiltakozás: A felhasználó nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri.

 • Adatkezelő: Az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja.

 • Adatkezelés: Az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése.

 • Adattovábbítás: Az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele.

 • Adattörlés: Az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges.

 • Adatfeldolgozás: Az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik.

A hatályos magyar jogszabályok vonatkozó rendelkezései alapján a felhasználó a honlapon történő kapcsolati űrlap kitöltésével és elküldésével hozzájárul ahhoz, hogy az Életpszichológia honlap a megadott adatait árajánlat megküldéséhez, a felhasználó által kért tájékoztatáshoz, piackutatás, üzletszerzés, reklámküldés, hírlevél küldés (továbbiakban együttesen: ügyfélkapcsolat) érdekében a hivatkozott jogszabályi előírások betartása mellett kezelje, felhasználja. A felhasználó a Kapcsolati űrlap elküldésével hozzájárul ahhoz, hogy őt az Életpszichológia honlap üzemeltetője közvetlen üzletszerzés céljából elektronikus úton vagy telefonon megkeresse. A felhasználó a személyes adatok kezelésére adott hozzájárulását a Kapcsolat menüpontban bármikor visszavonhatja vagy kérheti azok módosítását. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatok felhasználásának célja az informatikai rendszer technikai fejlesztése, a felhasználók jogainak védelme, a felhasználók igényeit jobban kielégítő honlap fejlesztése. Az adatkezelő a megadott személyes adatokat az jelen adatvédelmi tájékoztatóban írt céloktól eltérő célokra nem használja, illetve használhatja fel.

Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása – hacsak törvény ettől eltérően nem rendelkezik kötelező erővel – kizárólag a felhasználó előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges. Az adatkezelő a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelősségéért kizárólag az azt megadó személy felel. A felhasználó az e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a felhasználót terheli, aki az e-mail címet a honlapon felhasználta.

Az adatkezelő, illetve az adatfeldolgozó köteles gondoskodni az adatok biztonságáról és megtenni azokat a technikai és szervezési intézkedéseket kialakítani azokat az eljárási szabályokat, amelyek a vonatkozó jogszabályok, valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek. Az adatokat védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen. Az elektronikusan kezelt adatállományok védelme érdekében megfelelő technikai megoldással biztosítja, hogy a nyilvántartásokban tárolt adatok – kivéve, ha azt törvény lehetővé teszi – közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók és a felhasználóhoz rendelhetők. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető. Az adatkezelés időtartama az utolsó bejelentkezéstől számított 12 hónap, a felhasználó részére nyújtott ajánlat vagy szolgáltatás során az ajánlati kötöttség határideje valamint a szolgáltatás teljesítéséhez kapcsolódó teljesítési, szavatossági és jótállási idő, de legfeljebb 2 év. Az adatkezelés időtartamának lejártával a felhasználó személyes adatait adatkezelő a felhasználó beazonosítását a továbbiakban lehetetlenné tevő módon törli.

Az adatmegőrzés a tárhely-szolgáltató szerverén történik. Az adatbiztonság keretében Adatkezelő garantálja, hogy a kezelt adatok kizárólag az arra feljogosítottak számára hozzáférhetők (rendelkezésre állás), az adatok hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége), az adatok változatlanok (adatintegritás), valamint az adatok a jogosulatlan hozzáférés ellen védettek (adat bizalmassága). Adatkezelő a megfelelő műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amelynek a keretében felállított védelmi szint az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatok minimalizálásához és lehárításához mindenkor szükséges védelmi szintet képviseli.

Adatkezelő és a Tárhelyszolgáltató az adatkezelési folyamatok biztonságáról szerverszintű és alkalmazásszintű védelmi eljárásokkal gondoskodik. Adatkezelő a kezelt személyes adatokat megfelelő szervezési és műszaki (informatikai) intézkedésekkel védi az illetéktelen hozzáférések és visszaélésekkel szemben. Az adatbiztonság keretében az egyes személyes adatokat kezelő informatikai rendszerekhez csak a megfelelő szintű hozzáférés-jogosultsággal rendelkező személyek üzemeltethetik. Megfelelő szintű hozzáférés-jogosultságnak tekinthető az a hozzáférés, amely a munka elvégzéséhez elengedhetetlenül szükséges, és csak olyan személy részére, akinek az adatok kezelése/feldolgozása a munkaköri feladata. A hozzáférés-jogosultságokat, valamint azok felhasználását az adatkezelő meghatározott rendszerességgel felülvizsgálja.

Ha a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat az adatkezelő rendelkezésére áll, a személyes adatot az adatkezelő helyesbíti.

Az adatkezelő törli a személyes adatot, ha:

– kezelése jogellenes,

– az felhasználó azt kéri,

– az adat hiányos vagy téves és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható –, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki,

– az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt,

– azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (a továbbiakban: Hatóság) elrendelte.

Az adatkezelő a helyesbítésről, a zárolásról, a megjelölésről és a törlésről a felhasználót, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbította.

A felhasználó kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad a felhasználó általa kezelt, illetve az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá – a felhasználó személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül írásban, közérthető formában adja meg a tájékoztatást. E tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos területre vonatkozó tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben az adatkezelő költségtérítést állapíthat meg.

Ha az adatkezelő a felhasználó helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 25 napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén adatkezelő tájékoztatja a felhasználót a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. Az adatkezelés jogszerűségét az adatkezelő köteles bizonyítani. A per elbírálása a Szekszárdi Törvényszék illetékes kikötését a felhasználó elfogadja a jelen adatvédelmi tájékoztató elfogadásával. A perben fél lehet az is, akinek egyébként nincs perbeli jogképessége. A perbe a Hatóság a felhasználó pernyertessége érdekében beavatkozhat. Ha a bíróság a kérelemnek helyt ad, az adatkezelőt a tájékoztatás megadására, az adat helyesbítésére, zárolására, törlésére, az automatizált adatfeldolgozással hozott döntés megsemmisítésére, a felhasználó tiltakozási jogának figyelembevételére kötelezi. A bíróság elrendelheti ítéletének – az adatkezelő azonosító adatainak közzétételével történő – nyilvánosságra hozatalát, ha azt az adatvédelem érdekei és nagyobb számú felhasználó e törvényben védett jogai megkövetelik.

Adatkezelő a felhasználó adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt megtérít. A felhasználóval szemben adatkezelő felel az adatfeldolgozó által okozott kárért is. Az adatkezelő mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Nem kell megtéríteni a kárt annyiban, amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Hatóság előtt lehet élni:
Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. Postacím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. Telefon: 06-1-391-1400 Telefax: 06-1-391-1410 E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Az adatkezelő az általa kezelt adatok kezelésére vonatkozóan adatvédelmi nyilatkozatot ad ki, amelyet jogosult időről időre frissíteni, a felhasználók külön értesítése nélkül is. A www.eletpszichologia.com internetes felületén a mindenkor hatályos adatvédelmi nyilatkozat kerül közzétételre, de a felhasználó erre irányuló kérésre az adatkezelő tájékoztatást ad a korábbi változatokról is.

 

Az adatkezelési tájékoztató és nyilatkozat hatálybalépésének ideje: 2018. május 20.

A süti (cookie) fájlokról

Cookie = kis méretű fájl, amiben adatokat tárol a weboldal.

Weboldalunkon cookie-kat használunk, aminek célja a magasabb szintű felhasználói élmény biztosítása. A cookie-kban személyes adatot nem tárolunk, azok kizárólag a weboldal normális működéséhez szükségesek. A cookie-kban futtatható állományt, vírust, kártékony kódot elhelyezni nem lehet, és a számítógép háttértárolóin található adatokhoz sem férnek hozzá, így biztonsági kockázatot nem jelentenek.

A weboldalon használt cookie-k:
1. Bejelentkezés után egy azonosító kód kerül elhelyezésre, ami a felhasználó bejelentkezve maradásához szükséges. A kód véletlenszerűen generált, a felhasználóra, vagy annak bármilyen személyes adatára semmilyen módon nem utal. Belépés után a cookie addig marad a gépen, amíg ki nem jelentkezünk, egyéb esetben a böngésző bezárása után törlődik.
2. A cookie-k használatára figyelmeztető üzenetnél az OK gomb megnyomása után eltároljuk, hogy a felhasználó rákattintott a gombra, így az üzenet nem jelenik meg minden oldalbetöltéskor. A cookie 1 év után törlődik.